fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Všeobecné studijní podmínky

VP INSTITUT, z.s

 Studijní a zkušební řád

v profesních studijních programech

ze dne 3. září 2015

aktualizován 1.1. 2020

 

I.

Předmět VSP

 1. Tyto Všeobecné studijní podmínky (dále jen „VSP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran týkající se studia

„Bachelor of Business Administration (BBA)“,

„Bachelor of Science (BSc)“,

„Master of Business Administration (MBA)“,

„Master of Science (MSc)“ ,

„Doctor of Business Administration (DBA)“ a

„Doctor of Phylosophy (DPhil)“.

 

na základě Smlouvy o studiu uzavřené mezi VP INSTITUT, z.s. (dále jen „Institut“) a studentem a jsou její nedílnou součástí Tyto VSP se přiměřeně vztahují i na jednooborové kurzy a studium na zkoušku.

 

 1. Tyto VSP jsou závazné pro všechny studenty profesních studijních programů ve všech formách studia a pro všechny pracovníky a ostatní zaměstnance, účastnící se pedagogické činnosti uskutečňované na Institutu.

 

II.

Studijní programy a forma studia

 1. Institut zabezpečuje profesní vzdělávání v rámci studijních programů, jednooborového studia, kurzů a studia na zkoušku.
 2. Bakalářské studijní programy jsou členěny do tří semestrů a jsou zaměřeny na přípravu k výkonu určitých profesních činností. Absolventům studia se uděluje profesní titul „Bachelor of Business Administration (BBA)“ nebo titul „Bachelor of Science (BSc)“.
 3. Magisterské studijní programy jsou členěny do tří semestrů a jsou zaměřeny na získání teoretických poznatků a na zvládnutí jejich aplikace. Absolventům studia se uděluje profesní titul „Master of Business Administration (MBA)“ nebo titul „Master of Science (MSc)“.
 4. Doktorské studijní programy jsou členěny do čtyř semestrů a jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Absolventům studia se uděluje profesní titul „Doctor of Business Administration (DBA)“.
 5. Studijní cyklus a jeho studijní předměty jsou pro daný semestr konkretizovány Institutem nejpozději ke dni jeho zahájení a zveřejněny na webu Institutu na www.vpinstitut.cz (dále jen „web Institutu“).
 6. Studium ve studijních programech na Institutu se uskutečňuje v distanční formě. Jedná se o multimediální formu řízené edukace. Studium on-line/off-line je moderním stupněm distančního vzdělávání. Nabízí možnost studovat v libovolném čase na libovolném místě. E-learningové prostředí slouží pro výměnu studijních podpor a spojení studenta s příslušným tutorem nebo lektorem.

 

III.

Přijetí ke studiu

 1. Pro přijetí ke studiu v profesních vzdělávacích programech BBA a BSc je způsobilý uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení úplného středoškolského vzdělání s maturitou, nebo čestné prohlášení o jeho existenci.
 2. Pro přijetí ke studiu v profesních vzdělávacích programech MBA a MSc je způsobilý uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání anebo uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a Čestné prohlášení o praxi s prokazatelnou manažerskou praxí.
 3. Pro přijetí ke studiu v profesních vzdělávacích programech DBA je způsobilý uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení alespoň magisterského vysokoškolského vzdělání a Čestné prohlášení o praxi s prokázanou manažerskou praxí.
 4. Doklady je uchazeč povinen předložit nejpozději spolu přihláškou k řádnému studiu na Institutu. Nepředloží-li je, nebo nesplňuje-li výše uvedené požadavky, jedná se o důvod k ukončení studia, respektive k nepřijetí ke studiu. Doklad o studiu lze nahradit čestným prohlášením a to nejpozději při podpisu smlouvy.
 5. V případě vysokoškolského vzdělání získaného na zahraniční vysoké škole je třeba předložit zároveň doklad o jeho nostrifikaci v České republice, nebo požádat o uznání studia Institutem.
 6. O relevanci manažerské praxe uvedené v Čestném prohlášení o praxi anebo o výjimkách z těchto podmínek pro přijetí rozhoduje ředitel Institutu na základě žádosti, zaslané uchazečem o studium. Institut pak nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí vyrozumí uchazeče o přijetí, či nepřijetí ke studiu.
 7. Studijní předměty absolvované na jiné škole, vykazující shodu se zvoleným studijním programem, lze uznat na základě žádosti studenta. Takto může být uznáno maximálně 50 % studijních předmětů. Po posouzení shody obsahu předmětů rozhoduje o uznání předchozího studia ředitel Institutu na základě podmínek pro přijetí, ve sporných případech na základě doporučení Studijní a vědecké rady.
 8. Statut studenta Institutu nabývá i student studia na zkoušku, jednooborových studijních programů a profesních kurzů.

 

IV.

Organizační a personální zajištění studia

 1. Studium se z časového hlediska dělí na semestry, popřípadě trimestry. Délka semestru je individuální a je určena harmonogramem daného studijního roku a studijními možnostmi jednotlivých studentů. Hodnocení předmětů a kurzů je evidováno ve studijním informačním systému.
 2. Formy pedagogické činnosti jsou zejména: elektronické studijní opory, systém I-školy, webináře, konzultace, e-mailová komunikace, studium doporučené literatury, semestrální práce, závěrečné práce a řízené samostudium.
 3. Vzdělávání je uskutečňováno specialisty s ukončeným vysokoškolským vzděláním (dále jen „lektor“) a/nebo odpovídající praxí. Lektoři Institutu mohou být akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci, odborníci z praxe i hostující zahraniční učitelé. Lektoři jednotlivých předmětů jsou určeni Institutem nejpozději ke dni zahájení daného semestru. Tím není dotčena možnost změny v osobách lektorů i v průběhu vzdělávacího cyklu.
 4. Každému studentovi je přidělen po dobu studia tutor (studijní opora), který jej provází studiem, zajištuje konzultace, hodnocení, odpovídá na dotazy studentů a metodicky vede studenta k závěrečné práci.
 5. Studentům jsou ve školním sytému I-školy zpřístupněny příslušné studijní materiály, zejména texty předmětů, výuková videa, zadání úkolů, seznam literatury a další informace týkající se studia studijního programu. Za tímto účelem je na webu Institutu zřízen vstup do „studentské sekce sytému I-školy“, která je zpřístupněna studentovi přidělením uživatelského jména a hesla. Vzdělávací program a vlastní edukační proces je uskutečňován převážně distančně, tj. prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, především pak elektronickou korespondencí (dále jen „e-learning“).
 6. Student se k plnění studijních povinností připravuje podle ujednání ve Smlouvě o studiu, v těchto VSP a podle pokynů ředitele Institutu, studijního oddělení a jednotlivých lektorů, zejména pak řízeným samostudiem s možností elektronických konzultací s tutorem a lektorem.

 

V.

Kontrola studia

 1. Kontrola studia je prováděna průběžně (během semestru) a závěrečně (na konci vzdělávacího cyklu) prostřednictvím osobního tutora a jednotlivých lektorů.
 2. Průběžnou formou kontroly studia je zkouška nebo zápočet z každého absolvovaného předmětu. Zkouškou se prověřuje úroveň znalostí, vědomostí a dovedností studenta.

Zkouška může být provedena formou testu, nebo hodnocené písemné semestrální práce, kterou student vypracuje v rámci každého absolvovaného předmětu a odevzdá v termínu, který bude stanoven lektorem.

Výběr z těchto dvou forem kontroly studia je v kompetenci lektora daného předmětu. Lektor může v rámci kontroly studia zařadit také průběžné plnění dílčích úkolů.

 1. Závěrečnou formou kontroly celého studia je závěrečná diplomová práce a její obhajoba.

 

VI.

Hodnocení průběžné kontroly studia a organizace zkoušek

 1. Hodnocení průběžné kontroly studia provádí tutor, nebo lektor daného předmětu a v případě semestrální práce je uskutečňováno splněním ukazatelů, které jsou součástí zadání.
 2. Hodnocení průběžné kontroly studia je uskutečňováno v této klasifikační stupnici:

 

Procentní vyjádření znalostní úrovně

Hodnocení podle klasické vysokoškolské hodnotící škály

Hodnocení užívané na VP INSTITUTU

Hodnocení podle ECTS

Slovní vyjádření podle ECTS

100 – 91%

1 (Výborně)

Výborně

A

Výborně (Excellent)

90 – 81%

1,5 (N/A)

Velmi dobře

B

Velmi dobře (Very good)

80 – 71%

2 (Velmi dobře)

C

Dobře (Good)

70 - 61%

2,5 (N/A)

Dobře

D

Uspokojivě (Satisfactory)

60 – 51%

3 (Dobře)

Nedostatečně

E

Dostatečně (Sufficient)

50 – 0 %

4 (Neprospěl)

F

Nevyhovující (Failed)

 

 

 1. Student, jehož písemná práce je hodnocena jako „Neprospěl“ může do jednoho měsíce od sdělení tohoto výsledku práci přepracovat. Student, jehož test je hodnocen jako neprospěl, může tento test opakovat nejvýše ve dvou opravných termínech. Hodnocení průběžné kontroly studia je studentovi sděleno tutorem, prostřednictvím studijního oddělení, popř. prostřednictvím systému I-školy.
 2. Nesplní-li student své studijní povinnosti z jednoho či více studijních předmětů, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o opakování daného předmětu/předmětů.

 

VII.

Hodnocení závěrečné kontroly studia

 1. Závěrečná kontrola studia je v případě závěrečné práce uskutečňována v této klasifikační stupnici:

„doporučuji k obhajobě“

„nedoporučuji k obhajobě“

 1. K hodnocení podle předchozího odstavce se připojuje též hodnocení podle článku VI bodu 2.
 2. Závěrečná kontrola studia je v případě obhajoby závěrečné práce uskutečňována v této klasifikační stupnici:

„obhájil/a“

„neobhájil/a“

 1. V případě hodnocení „obhájil/a“ se uvede též hodnocení podle klasifikační stupnice uvedené v článku VI bodu 2.

 

VII.

Zkouška

 1. Požadavky na písemnou práci a její rozsah, případně formu testu stanoví lektor a uveřejní je studijním sytému I-školy.

 

IX.

Závěrečná práce

 1. Závěrečnou prací se prověřují vědomosti studenta a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem v psaném projevu s následnou ústní obhajobou závěrů, k nimž student v závěrečné práci dospěl. Veškerá administrativa spojená se závěrečnou prací probíhá prostřednictvím sekretariátu Institutu. Zde jsou na vyžádání studentům k dispozici veškeré potřebné formuláře.
 2. V rozsahu předmětů, které byly obsahem vzdělávacího programu, si student volí individuální téma závěrečné práce. Interní studenti, podílející se na rozvojových a výzkumných programech dostávají téma práce zadáno Institutem na počátku studia. Pro schválení tématu závěrečné práce vyplní student formulář „Zadání závěrečné práce“, který zašle svému tutorovi. Institut pak prostřednictvím studijního oddělení nejpozději do 30 dnů od termínu, do kterého je možné zadání závěrečné práce předkládat, vyrozumí studenta o schválení nebo neschválení tématu závěrečné práce. Pokud téma nebylo schváleno, vyzve tutor studenta k předložení návrhu nového tématu. Není-li ani toto nové téma schváleno, zašle tutor studentovi alespoň tři alternativní návrhy témat závěrečné práce, které by měly zpravidla zohledňovat neschválené téma. Z těchto témat si pak student vybírá téma závěrečné práce, ke kterému opět vyplní formulář „Zadání závěrečné práce“ a vloží ho do studentské sekce Institutu.
 3. Termíny pro volbu témat závěrečných prací, jejich odevzdání, jakož i další podrobnosti jsou průběžně zveřejňovány ve studijním LMS sytému Institutu. Student je povinen odevzdat závěrečnou práci elektronicky (ve formátu *.RTF) zasláním na emailovou adresu Institutu a zároveň ji fyzicky doručit na adresu Institutu, a to ve třech výtiscích v pevné knihařské vazbě. Jeden výtisk se studentovi nevrací a je archivován Institutem. Dva zbylé výtisky budou potvrzeny VP Institutem a vráceny studentovi.
 4. Závěrečné hodnocení závěrečné práce provádí:
  1. Vedoucí závěrečné práce vyplněním formuláře „Posudek vedoucího závěrečné práce“. Student je povinen zvolit si svého vedoucího závěrečné práce. Vedoucí musí mít alespoň magisterské vysokoškolské vzdělání a měl by mít zkušenost s vedením závěrečných či obdobných prací, jak po formální, tak obsahové stránce. Formulář „Návrh vedoucího závěrečné práce“ student zašle svému tutorovi a sekretariátu Institutu. Posudek vedoucího student zašle na sekretariát Institutu a zároveň jej zasílá v tištěné podobě na adresu Institutu.
  2. Oponent závěrečné práce vyplněním formuláře „Posudek oponenta závěrečné práce“. Oponenta závěrečné práce zajišťuje Institut. Posudek oponenta Institut zasílá do e-mailové schránky jednotlivých studentů. Závěrečnou práci student předkládá oponentovi nejpozději 1 měsíc před obhajobou. V průběhu zpracování závěrečné práce má možnost student závěrečnou práci zdarma konzultovat se svým tutorem.
 5. Student, jehož závěrečná práce nebyla oponentem anebo vedoucím doporučena k obhajobě anebo ji student neobhájil, je povinen předložit opravenou či doplněnou závěrečnou práci odeslání v elektronické verzi na sekretariát Institutu a zároveň ji doručit na adresu Institutu v tištěné podobě k nové klasifikaci v nejbližším řádném či individuálně určeném termínu. Student, jehož opravená či doplněná závěrečná práce byla opět nedoporučena k obhajobě, nebo ji student neobhájil, je povinen předložit novou závěrečnou práci, tj. závěrečnou práci zpracovanou na jiné téma. Tuto práci předloží buď ve standardním termínu odevzdávání, nebo nejpozději v nejbližším dalším termínu stanoveném pro odevzdávání závěrečných prací ve studentské sekci Institutu.
 6. Závěrečná práce pro bakalářské studijní programy (BBA, BSc) musí být vypracována v rozsahu 40-60 normostran (přičemž do rozsahu se nezapočítávají přílohy). Závěrečná práce pro magisterské studijní programy (MBA, MSc) musí být vypracována v rozsahu 50 – 80 normostran plynulého textu (přičemž do rozsahu se nezapočítávají přílohy). Pro formální a obsahovou úpravu, jakož i další náležitosti závěrečné práce platí stejné náležitosti, jako jsou uvedeny v souboru „Metodika psaní písemných prací“, který je k dispozici ve studijním systému Institutu. Zde je studentům též k dispozici dokument „Vzor vypracování závěrečné práce”. Institut si vyhrazuje právo na porovnání textu závěrečné či semestrální práce pomocí online nástrojů pro odhalování plagiátorství, přičemž jakékoli plagiátorství je zcela nepřípustné a v případě jeho zjištění může vést k jednostrannému ukončení studia ze strany Institutu bez nároku na vrácení školného či jeho části.

X.

Obhajoba závěrečné práce

 1. Studium se řádně ukončuje formou obhajoby závěrečné práce. Obhajobu závěrečné práce se doporučuje studentovi vykonat nejpozději do 2 let od započetí studia, v případě studijní programu DBA do 4 let od započetí studia.
 2. Smyslem a účelem obhajoby závěrečné práce je umožnit studentovi ústně prezentovat svoji závěrečnou práci, objasnit její cíle a závěry a obhájit je před zkušební komisí. Student může přistoupit k obhajobě závěrečné práce pouze tehdy, pokud tato byla doporučena k obhajobě.
 3. Obhajoba závěrečné práce probíhá v rozsahu 45 minut před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem Institutu, a která o výsledku obhajoby rozhodne hlasováním v nepřítomnosti studenta.

 

XI.

Diplom a titul

 1. Studentovi, který úspěšně uzavřel všechny předměty dané studijní specializace, obhájil závěrečnou práci a splnil všechny další případné závazky vůči Institutu (především zaplacení školného dle Smlouvy o studiu), je udělen

profesní titul „Bachelor of Business Administration“ (ve zkratce „BBA“) psaný za jménem bez tečky a vydán diplom, jakož i potvrzení o absolvovaných předmětech,

respektive „Bachelor of Science“ (ve zkratce „BSc“) psaný za jménem bez tečky a vydán diplom, jakož i potvrzení o absolvovaných předmětech,

respektive „Master of Business Administration“ (ve zkratce „MBA“) psaný za jménem bez tečky a vydán diplom, jakož i potvrzení o absolvovaných předmětech,

respektive „Master of Science“ (ve zkratce „MSc“) psaný za jménem bez tečky a vydán diplom, jakož i potvrzení o absolvovaných předmětech,

respektive „Doctor of Business Administration“ (ve zkratce „DBA“) psaný za jménem bez tečky a vydán diplom, jakož i potvrzení o absolvovaných předmětech.

 

 

XII.

Prodloužení studia/ Překročení stanovené délky studia

 

 1. Institut stanoví maximální délku studia jednotlivých studijních programů následovně:
 • BBA a BSc – maximální délka studia je dvacet čtyři kalendářních měsíců (4 semestrů)
 • MBA a MSc - maximální délka studia je dvacet čtyři kalendářních měsíců (4 semestrů)
 • DBA - maximální délka studia je čtyřicet osm kalendářních měsíců (8 semestrů).
 1. Nesplní-li student stanovené studijní povinnosti (absolvování studijních předmětů/obhajoba závěrečné práce) do ukončení dané maximální délky studia, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o prodloužení studia. Formulář k podání žádosti je k dispozici ve studentské sekci Institutu. O prodloužení stanovené délky studia rozhoduje ředitel Institutu a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na studijní oddělení. Prodloužení studia oproti maximální délce studia je zpoplatněn podle platného sazebníku poplatků uvedeného v příslušné kapitole.

 

 

XIII.

Přerušení studia

 1. Student může ze závažných důvodů požádat Institut prostřednictvím studijního oddělení o přerušení studia. O přerušení studia rozhoduje ředitel Institutu na základě písemné žádosti studenta a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na studijní oddělení.
 2. Podmínkou pro vyhovění žádosti o přerušení studia je vyrovnání finančních závazků studenta za přerušovaný akademický rok, nebo dohoda obou stran na jiném řešení. Po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno, pokračuje automaticky student ve studiu v nejbližším možném termínu příslušného studijního kurzu.
 3. Přerušit studium je možné nejvýše jedenkrát. Celková doba přerušení však nesmí přesáhnout dva roky.

 

XIV.

Ukončení studia

 1. Studium řádně končí splněním všech studijních povinností dle specifikace studia, tedy absolvováním příslušného studijního programu.
 2. Předčasné ukončení studia je možné písemnou dohodou mezi studentem a Institutem nebo jednostranným ukončením studia Institutem pro neplnění studijních povinností. V případě předčasného ukončení studia je student povinen zaplatit školné za celý studijní kurz, v plné výši dle smlouvy o studiu, a to nejpozději do dne ukončení studia. Písemnou dohodou Institutu a studenta lze stanovit splatnost školného jinak.
 3. Student má možnost studium jednostranně písemně ukončit kdykoli během studia, bez udání důvodu, to ho však nezbavuje povinnosti zaplatit školné za celý studijní kurz, v plné výši, a to nejpozději do dne ukončení studia.

 

XV.

Sazebník poplatků

 

Požadavek

Částka v CZK

Druh poplatku

Poznámky

Prodloužení maximální délky studia

6 000

Jednorázová platba

O jeden semestr

Opakování studijního předmětu

2500

Jednorázová platba

Možné pouze jednou

Přerušení studia  

0-3000

Jednorázová platba

Za jeden semestr.

 

Vedení diplomové práce poskytnuté VP Institutem

5 000

Jednorázová platba

 

Oponentský posudek diplomové práce

0

 

 

Opakování obhajoby diplomové práce

10 000

Jednorázová platba

Za každý jednotlivý termín opakování

 1. V individuálních případech si škola vyhrazuje právo na základě žádosti studenta upustit od vyžadování poplatků.

 

 

XVI.

Závěrečná ustanovení

 1. VP Institut zpracovává osobní údaje studenta ve smyslu ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné zejména pro naplnění smluvního vztahu a průkaznosti finančního plnění mezi smluvními stranami a pro naplnění právních povinností ve vztahu k příslušným státním orgánům. Doba zpracování osobních údajů je odvozena od příslušných právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Student má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě nepřesného nebo chybného zpracování má student právo na opravu, v případě nadbytečného zpracování osobních údajů má právo požadovat výmaz. Zároveň má právo podat stížnost u dozorového orgánu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7. Neposkytnutí osobních údajů může být překážkou pro realizaci smlouvy a důvodem pro nepřijetí studenta ke studiu na VP Institutu z.s.
 2. Student dává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  souhlas, aby osobní údaje byly zpracovány Institutem, a to pro účely zajištění organizace studia a dále pro sdělování informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými Institutem, jakož i po ukončení studia na Institutu.
 3. V souladu s výše uvedeným předpisem student souhlasí s využitím jeho elektronického kontaktu (e-mail) Institutem, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými Institutem a to i v případě, že se nestane studentem Institutu,  jakož i po ukončení studia na Institutu. Souhlas s využitím jeho výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) uděluje ode dne podpisu tohoto prohlášení až do jeho odvolání, minimálně však po dobu studia
 1. Institut si vyhrazuje právo jednostranně tyto VSP měnit a aktualizovat.
 2. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejněním, nebo poskytnutím studentům ve formě přílohy smlouvy.

 

V Praze dne 1. ledna 2020

 

 

Jindřich Valíček, MBA  v. r.

                                                                                                          statutární ředitel Insti

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se